ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. BESTELLINGEN

Alle bestellingen, welke door onze vertegenwoordigers aanvaard worden, zijn slechts geldig na bevestiging door XLR BVBA. Zij zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden van onze bevestiging. De cliënt is daarentegen gebonden van zodra hij de bestelbon ondertekend heeft of gecontracteerd heeft met de vertegenwoordiger.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

Een ingeschatte leveringstermijn zal u meegedeeld worden bij het bevestigen van uw bestelling. Wij zullen ons, in de mate van het mogelijke, houden aan de leveringstermijnen, maar deze zijn niet bindend. Zo de betalingsvoorwaarden niet stipt uitgevoerd worden, nl. voor wat betreft de te storten voorschotten door de koper bij de bestelling, behouden wij ons het recht de levering op te schorten. Zo de goederen niet afgehaald worden op de vastgestelde tijdstippen, zullen de betalingsvervaldagen aanvang nemen vanaf de terbeschikkingstelling. In geen geval kan een vertraging van onzentwege bij de uitvoering van een order penaliteiten voor ons meebrengen of de vernietiging van de bestelling, noch het recht van de koper om zich bij derden voor onze rekening te voorzien. In het geval dat, om welke reden dan ook, de koper zou weigeren de levering aan te nemen van het verkocht artikel, zal er ons van rechtswege, ten titel van schadevergoeding, een bedrag van 50% van de factuur verschuldigd zijn.

3. VERVOER

Het vervoer van de goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ongeacht de leveringsvoorwaarden en de wijze van verzending. Transportkosten zullen worden verrekend indien de bestelling minder dan 500€ bedraagt (netto aankoop ex btw).

4. PRIJS

Overeenkomstig met artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 en artikel 91/5 van de B2B-wet behoudt ons bedrijf zich het recht voor de prijs van onze producten aan te passen, na het tot stand komen van het contract, tot 80% van de uiteindelijke waarde, afhankelijk van de evolutie van grondstofprijzen.

5. BETALING

Onze facturen zijn ofwel contant betaalbaar, ofwel op de vermelde vervaldag. Huidige verkoop is uitdrukkelijk voorwaardelijk. De eigendom van de verkochte goederen zal slechts de koper toekomen na betaling van alle bedragen verschuldigd in de hoofdsom, intresten en kosten. De risico’s aan de zaak verbonden, blijven ten laste van de koper. Zo de koper aan één zijner verplichtingen of verbintenissen zou tekort komen, zullen wij deze kunnen beschouwen als vervallen van de toegestane termijnen, ofwel de overeenkomst ontbinden. In dat geval zal de verkoop van rechtswege en zonder andere formaliteiten ontbonden zijn, de gedane leveringen zullen onmiddellijk moeten terugbezorgd worden aan de zetel van de maatschappij en wij zullen recht hebben ten titel van schadevergoeding op 50% van het bedrag van de factuur. Wij zullen gerechtigd zijn betaling te vorderen ten dien belope. Elke som, welke niet betaald is op de dag van opeisbaarheid, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar. Bovendien zal, zo het gebrek aan betaling meer dan 15 dagen duurt, het bedrag vermeerderd worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% ten titel van aanvullende strafclausule, met een minimum van 24,79€. Onze wissels brengen geen novatie mede.

6. WAARBORG

Elke klacht in verband met zichtbare gebreken van eender welke levering dient XLR BVBA, binnen de acht dagen na de factuur of levering, te bereiken. Eens deze termijn voorbij, zal de levering als aangenomen beschouwd worden. Wij weigeren de terugkeer van goederen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. Bovendien is ons materiaal gewaarborgd voor een wettelijke periode, na de terbeschikkingstelling. Deze waarborg is beperkt tot het vervangen van stukken en gebrekkige onderdelen. Deze waarborg is niet uitgebreid tot de gevolgen welke te wijten zouden zijn aan de normale slijtage der stukken, aan de nalatigheden of het verkeerd gebruik van de apparaten. Er zal tenslotte geen enkel bedrag opgevorderd worden ten titel van schadevergoeding. De waarborg stelt de koper niet vrij van de betaling. De vervanging of wijziging van de stukken, gedurende de periode van de waarborg, kan in geen geval de verlenging van de waarborgtermijn met zich meebrengen. Handwerk en herstellingen van versleten materiaal, brengen geen waarborg met zich mee. De waarborg zal een einde nemen, ten definitieve titel in het geval een persoon, vreemd aan ons personeel en niet door ons toegelaten, zou gepoogd hebben apparaten te regelen en/of te herstellen. Hetzelfde zal gebeuren, wanneer de koper tekort komt aan eender welke van zijn verplichtingen.

7. BETWISTING

In geval van betwisting, om het even van welke aard, zullen alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

8. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KOPER

Bij deze wijzen wij, elke algemene verkoopsvoorwaarde welke zou vermeld staan op de brieven, bons of documenten van onze cliënten, van de hand. Enkel en alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, buiten uitdrukkelijk beding onzerzijds. De overhandiging van de bestelling houdt de aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarde in.

9. CONTRACT

Een contract wordt slechts als bestaande beschouwd na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Eventuele betwisting van het bestaan door de koper moet binnen de acht dagen na ontvangst hiervan geschieden.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade, welke door het al dan niet tijdelijk ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van apparaten en/of onderdelen, kan ontstaan.

11. HERSTELLINGEN

Herstellingen zullen pas worden aangenomen na een volledige beschrijving van het probleem dat wordt medegedeeld door de klant. Er zal een minimum bedrag van 40 € verrekend voor het maken van een bestek. Bij het ontvangen van herstellingen zal XLR het nodige doen om deze naar behoren te laten uitvoeren, indien nodig worden deze verstuurd naar de fabrikant. Transportkosten van de herstellingen tijdens of buiten de garantieperiode worden door de klant betaald. Voor herstellingen die naar de fabrikant worden verstuurd zullen alle die extra kosten zoals bestek, transport en andere steeds door de klant worden betaald. XLR is nooit verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze kosten en voor het transport Pas nadat de klant zijn akkoord op de bestek heeft gegeven wordt de herstelling uitgevoerd. Alle herstellingen zullen contant worden betaald. Zodra er een herstelling word binnengebracht door de klant is deze akkoord met bovenstaande voorwaarden.

12. PRIVACYVERKLARING

Lees hier meer over onze privacyverklaring

Deze algemene voorwaarden werden opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

0

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken